Sofinal Honda Việt Nam Khu CN Gia Lâm City Centre Shops Computer store
Kiến trúc công nghiệp
Việc phát triển công nghiệp không cần phải dựa kết quả vào môi trường làm việc. Chúng tôi tin rằng đó là sự kết hợp tổng hợp giữa môi trường (văn phòng, nhà xưởng, nhà kho) và những người làm việc trong chính những môi trường đó sẽ phản ánh được chất lượng của việc phát triển này